Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
STT Tên Cơ quan thực hiện Biểu mẫu
1 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

a) Cơ quan quyết định: UBND huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng GD&ĐT.

2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

a) Cơ quan quyết định: UBND huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng GD&ĐT.

4 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

a) Cơ quan quyết định: UBND huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng GD&ĐT.

5 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo